MENU
Voor het grootste gedeelte van ons assortiment geldt: 6 halen, 5 betalen!

Algemene voorwaarden

Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot online bestellingen tussen DekaWijnmarkt en de klant.

DekaWijnmarkt is een onderdeel van DekaMarkt. DekaWijnmarkt is gevestigd in Beverwijk en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 34320287. Het BTW-nummer is NL8202.34.448B.01.

Voordat de overeenkomst gesloten kan worden, dient de klant akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.
DekaWijnmarkt behoudt zich het recht voor om de voorwaarden en de inhoud van de website tussentijds te wijzigen.

Prijzen en aanbiedingen
Op de website publiceert DekaWijnmarkt product- en prijsinformatie van wijnen die alleen via de website bestelbaar zijn.

De vermelde prijzen zijn in euro's, incl. BTW, maar – voor zover van toepassing – exclusief bezorgkosten. Bezorgkosten worden op de website duidelijk aangegeven.
De op de website vermelde prijzen kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd.

Eventuele aanbiedingen zijn gedurende de aangegeven looptijd geldig, zolang de voorraad strekt.

Bestellen
Om een bestelling te doen dient de klant op het moment van bestellen minimaal 18 jaar te zijn. Door deze producten te bestellen verklaart de klant dat hij aan deze leeftijdsgrens voldoet.

Er is geen minimumbestelbedrag. Voorwaarde is wel dat de bestelling altijd uit een veelvoud van 6 flessen bestaat.

De klant heeft tijdens het bestellen 2 keuzemogelijkheden m.b.t. de aflevermethode van de bestelling:
• bezorgen op opgegeven adres en online betalen via Ideal;
• online betalen via Ideal en ophalen in een filiaal naar keuze.

Het op de website aangegeven leverschema is slechts een indicatie. In voorkomende gevallen kan DekaMarkt hiervan afwijken.

De overeenkomst komt tot stand door de bevestiging van DekaWijnmarkt van de bestelling aan de klant. Dit gebeurt via een e-mail van DekaWijnmarkt aan de klant op het door de klant opgegeven e-mailadres. De overeenkomst is pas definitief nadat de klant online heeft betaald.

De klant kan een eenmaal bevestigde bestelling via de website niet meer annuleren.

De klant kan de bestelling alleen annuleren door telefonisch contact op te nemen met de afdeling klantenservice, telefoonnummer 0251-276628. DekaWijnmarkt bepaalt, rekeninghoudend met de status van de bestelling, of annulering van de bestelling nog mogelijk is.

Na het definitief maken van de bestelling, neemt DekaWijnmarkt de bestelling in behandeling.

Wanneer DekaWijnmarkt hier aanleiding toe ziet, kan DekaWijnmarkt telefonisch, per e-mail of schriftelijk contact opnemen met de klant over de bestelling, voordat deze zal worden uitgevoerd.

DekaWijnmarkt houdt zich het recht voor om in geval van onvoorziene omstandigheden een bestelling niet volledig uit te leveren. De klant wordt hierover indien mogelijk van tevoren door DekaWijnmarkt geïnformeerd. De klant hoeft dan alleen de verschuldigde prijs van de wel uitgeleverde producten aan DekaWijnmarkt te voldoen.

DekaWijnmarkt heeft het recht een bestelling zonder opgaaf van redenen te weigeren.

Ophalen en betalen bestelling in filiaal DekaMarkt of Deka Wijnmarkt
De klant die ervoor kiest zijn bestelling in een filiaal op te halen, kan deze, op vertoon van de bevestingse-mail, ophalen tijdens de openingstijden van het in de bevestigingse-mail vermelde filiaal.

DekaWijnmarkt verkoopt geen alcohol aan klanten jonger dan 18 jaar. DekaWijnmarkt behoudt zich het recht voor, om in geval van twijfel over de leeftijd, de klant om een geldig legitimatiebewijs te vragen.

De klant betaalt via Ideal de vermelde prijs, behalve wanneer sprake is van kennelijke zet/typfouten. Evidente onjuistheden in de bevestigingse-mail kan DekaWijnmarkt ook na verzending van deze e-mail nog corrigeren.

Bestellingen worden maximaal 10 werkdagen na de afleverdatum in het filiaal, apart gehouden.

Bezorgen bestelling
Leveringen volgens de in de website genoemde voorwaarden zijn uitsluitend mogelijk binnen Nederland.
Op de Waddeneilanden vindt op zaterdag geen levering plaats.

Voor de bezorging is, ongeacht de grootte van de bestelling, een bedrag van 5,95 verschuldigd. Dit wordt bij de bepaling van het totaalbedrag op de website en in de bevestigingse-mail ook duidelijk aangegeven.

DekaWijnmarkt verkoopt geen alcohol aan klanten jonger dan 18 jaar. DekaWijnmarkt behoudt zich het recht voor, om in geval van twijfel over de leeftijd, de klant om een geldig legitimatiebewijs te vragen.

Het risico tijdens het transport van de bestelde artikelen is voor DekaWijnmarkt. Op het moment van aflevering, of het moment dat redelijkerwijze als aflevering beschouwd kan worden, gaat het risico van het product op de klant over, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door DekaWijnmarkt kunnen worden uitgesloten.

De bestelling wordt afgeleverd op het opgegeven huisadres van de klant. Het is ook mogelijk bij de bestelling een ander bezorgadres op te geven. Het bezorgadres is het adres dat in de bevestigingse-mail van DekaWijnmarkt aan de klant staat vermeld.

Indien de klant niet aanwezig is, laat de logistiek dienstverlener een bericht bij de klant achter met het verzoek contact op te nemen met de logistiek dienstverlener voor het maken van een afspraak.

Retouren
Indien de klant binnen 14 werkdagen na afhalen/bezorgen bij nader inzien bepaalde producten toch niet wil hebben, heeft hij het recht zonder opgaaf van redenen, deze terug te brengen.
De klant neemt voor de retourzending eerst telefonisch contact op met de afdeling klantenservice van DekaMarkt.

De artikelen kunnen worden aangeboden bij een filiaal van DekaMarkt naar keuze, Deka Wijnmarkt of per post retour worden gestuurd. De wijze van retourzending wordt bij de melding bij de klantenservice bepaald.

Voorwaarde om de bestelling of een deel daarvan te kunnen retourneren, is dat de originele factuur wordt meegezonden/meegebracht, de retourbon volledig is ingevuld en dat de artikelen ongeopend/onbeschadigd en indien mogelijk in de originele verpakking worden geretourneerd.

Indien de retourzending niet vooraf bij DekaWijnmarkt is aangemeld, heeft de klant geen recht op restitutie van de aankoopprijs.

Indien de klant de artikelen retour brengt in een filiaal of DekaWijnmarkt te Beverwijk, wordt het bedrag, mits de retourzending aan de voorwaarden voldoet, teruggestort op zijn bank/girorekening. 

Indien de klant de artikelen per post retour stuurt, wordt het bedrag, mits de retourzending aan de voorwaarden voldoet, teruggestort op zijn bank/girorekening. De kosten voor de retourzending zijn voor rekening van de klant.

DekaWijnmarkt behoudt zich het recht om een gedeelte van het bedrag terug te betalen of de retourzending geheel te weigeren wanneer het vermoeden bestaat dat de producten reeds zijn gebruikt, geopend of na ontvangst door de klant zijn beschadigd.

Intellectueel eigendomsrecht
Alle intellectuele eigendomsrechten betreffende de websites en webwinkels behoren DekaMarkt en de daartoe behorende webwinkels toe en/of bij diegene van wie DekaMarkt een licentie heeft verkregen. Hieronder vallen onder meer de rechten met betrekking tot de programmatuur, teksten, beelden en geluiden. Informatie is alleen voor persoonlijk gebruik. Het is derhalve niet toegestaan om zonder toestemming van DekaMarkt de op de websites vermelde informatie openbaar te maken, te vermenigvuldigen en/of te bewerken.

Overig

Communicatie tussen DekaWijnmarkt en de klant geschiedt per e-mail, behalve wanneer in deze voorwaarden is beschreven dat daarvan wordt afgeweken. De door DekaWijnmarkt opgeslagen versie van de betreffende communicatie geldt als bewijs, behoudens tegenbewijs door de klant.

De e-mail wordt geacht te zijn ontvangen op de dag en het tijdstip van verzending, tenzij de ontvanger het tegendeel kan bewijzen. Als de communicatie niet of te laat is ontvangen als gevolg van aflevering- en/of toegankelijkheidsproblemen met betrekking tot de mailbox van de klant, komt dit voor risico van laatstgenoemde.

De klant is verantwoordelijk voor het desgewenst opslaan en printen van de algemene voorwaarden en de overeenkomst.

DekaWijnmarkt streeft ernaar de informatie op de website zo nauwkeurig, compleet en duidelijk mogelijk te laten zien. Producten kunnen echter afwijken van de op de website gepubliceerde afbeeldingen.

DekaWijnmarkt is nooit aansprakelijk voor indirecte schade van de klant of derden (waaronder begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade), verband houdend met of voortvloeiend uit de overeenkomst of het gebruik of de consumptie van de producten. Onverminderd wat elders in de overeenkomst is bepaald, is de aansprakelijkheid van DekaWijnmarkt ten opzichte van de klant, uit welken hoofde dan ook, per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot het aankoopbedrag van het betreffende product.

DekaWijnmarkt is niet aansprakelijk voor het niet of onvoldoende functioneren van de website, de telecommunicatie infrastructuur en/of overige fouten in de communicatie of mogelijke gevolgen hiervan.

Velsen-Noord, 11 juni 2014

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.